La mia testimonianza a Romena
Mit vidnesbyrd i Romena
  31 luglio 2022
Under et besøg i Romena i efteråret 2021 finder jeg bogen Romena, Porto di Terra, skrevet af Massimo Orlandi, en af medstifterne af la Fraternità, journalist og ham som foretager interviews af de personer som holder foredrag i Romena. Bogen beskriver stedets historie og udvikling. Jeg læser bogen med stor interesse, da jeg selv har besøgt det næsten halvdelen af den tid det har eksisteret.
Et sted i bogen er der en passage, som jeg føler kan være en reference til mig. Jeg nævner det for Else, som straks siger at jeg bør fortælle om mine egne oplevelser på stedet, ledsaget af musik. Det sidste fordi der er et kapitel, der hedder Ascolta l'infinito, som er en sang af Fiorella Mannoia, en sang jeg selv spiller og holder meget af.
Umiddelbart tager jeg det ikke alvorligt, men ideen bider sig fast og jeg gør mig de første tanker om hvordan jeg vil gøre det: hvad jeg vil sige og hvilke sange der skal indgå. I begyndelsen af 2022 tager jeg kontakt til Massimo Orlandi og præsenterer ideen.  I april mødes vi og jeg spiller for ham. Han er meget positivt indstillet og foreslår en koncert i sommerperioden. Det hele ender med at jeg så præsenterer Mit vidnesbyrd, la mia testimonianza, d. 31. juli. På Romenas Facebook-side præsenteres jeg sådan:
(Hvis du klikker på billedet og scroller ned til den 27. juli kan du se det på deres Facebook-side).

Durante una visita a Romena nell'autunno del 2021, trovo il libro Romena, Porto di Terra, scritto da Massimo Orlandi, uno dei co-fondatori della Fraternità, giornalista e intervistatore delle persone che tengono conferenze a Romena. Il libro descrive la storia e lo sviluppo del luogo. Ho letto il libro con grande interesse, poiché io stesso l'ho visitato quasi la metà del tempo in cui è esistito.
Da qualche parte nel libro c'è un passaggio che sento potrebbe essere un riferimento a me. Ne parlo ad Else, che dice subito che dovrei raccontare le mie esperienze sul momento, accompagnate dalla musica. L'ultimo perché c'è un capitolo chiamato Ascolta l'infinito, che è una canzone di Fiorella Mannoia, una canzone che io stesso suono e che mi piace molto.
Non lo prendo subito sul serio, ma l'idea mi rimane e faccio i primi pensieri su come voglio farlo: cosa voglio dire e quali canzoni dovrebbero essere incluse. All'inizio del 2022 contatterò Massimo Orlandi e presenterò l'idea. Ad aprile ci incontriamo e suono per lui. È molto positivo e suggerisce un concerto durante il periodo estivo. Tutto si conclude con la presentazione della mia testimonianza, il 31 luglio. Sulla pagina Facebook di Romena, sono presentato così:
(Se clicchi sull'immagine e scorri fino al 27 luglio puoi vederlo sulla loro pagina Facebook).

During a visit to Romena in the fall of 2021, I find the book Romena, Porto di Terra, written by Massimo Orlandi, one of the co-founders of the Fraternità, journalist and interviewer of the people who give lectures in Romena. The book describes the history and development of the place. I read the book with great interest, since I myself have visited it almost half of the time it has existed.
Somewhere in the book there is a passage that I feel could be a reference to me. I mention it to Else, who immediately says that I should tell about my own experiences on the spot, accompanied by music. This last because there is a chapter called Ascolta l'infinito, which is a song by Fiorella Mannoia, a song that I myself play and like very much.
I don't immediately take it seriously, but the idea sticks and I make my first thoughts about how I want to do it: what I want to say and which songs should be included. At the beginning of 2022, I contact Massimo Orlandi and present the idea. In April we meet and I play for him. He is very positive and suggests a concert during the summer period. It all ends with me presenting My testimony, la mia testimonianza, on July 31. On Romena's Facebook page, I am introduced like this:
(If you click on the picture and scroll down to July 27th you can see it on their Facebook page).


Teksten lyder sådan:
Fra Danmark til Romena med Paolo Cavan. Det usædvanlige vidnesbyrd fra en dansk musiker, Paolo Cavan, som mødte Romena for 15 år siden, og som på sin fortsatte rejse gennem livet altid har følt sig forbundet med vores virkelighed. Hans historie vil blive beriget med billeder og sange. Præsentation i vores airconditionerede auditorium.
From Denmark to Romena with Paolo Cavan. The unusual testimony of a Danish musician, Paolo Cavan, who got to know Romena 15 years ago, and who continued to travel through life always feeling connected to our reality. His story will be enriched with pictures and songs. Presentation in our air-conditioned auditorium.

The text reads like this:
From Denmark to Romena with Paolo Cavan. The unusual testimony from a Danish musician, Paolo Cavan, who met Romena 15 years ago and who, on his continued journey through life, has always felt connected to our reality. His story will be enriched with pictures and songs. Presentation in our air-conditioned auditorium.
From Denmark to Romena with Paolo Cavan. The unusual testimony of a Danish musician, Paolo Cavan, who got to know Romena 15 years ago, and who continued to travel through life always feeling connected to our reality. His story will be enriched with pictures and songs. Presentation in our air-conditioned auditorium.


Som nævnt fortæller, spiller og synger jeg. Her fortæller jeg om bogen som har givet mig inspirationen om det hele: Romena, Porto di Terra, skrevet af Massimo Orlandi.
Come detto, racconto, suono e canto. Qui parlo del libro che mi ha dato l'ispirazione per tutto: Romena, Porto di Terra, scritto da Massimo Orlandi.
As mentioned, I narrate, play and sing. Here I talk about the book that has given me the inspiration for it all: Romena, Porto di Terra, written by Massimo Orlandi.

Mit vidnesbyrd består af 8 sange ledsaget af min beretning om mit forhold til Romena. Sang nummer to, il Pane Quotidiano, præsenterer jeg som er et PowerPoint show, da jeg tidligere har indspillet den på en cd. Her beretter jeg om de mange ting jeg har oplevet, de mennesker jeg har mødt, de kurser jeg har deltaget i.
La mia testimonianza è composta da 8 canzoni accompagnate dal mio racconto del mio rapporto con Romena. Canzone numero due, il Pane Quotidiano, la presento in PowerPoint, in quanto l'avevo precedentemente registrata su cd. Qui riporto le tante cose che ho vissuto, le persone che ho incontrato, i corsi che ho frequentato.
My testimony consists of 8 songs accompanied by my account of my relationship with Romena. Song number two, il Pane Quotidiano, I present as a PowerPoint show, as I previously recorded it on a CD. Here I report on the many things I have experienced, the people I have met, the courses I have attended.


Sangen Ingrediente domino er en gregoriansk sang, som jeg var med til at synge da jeg var i kirkekoret i Monte San Savino.
La canzone Ingrediente domino è un canto gregoriano che cantavo quando ero nel coro della chiesa di Monte San Savino.
The song
Ingrediente domino is a Gregorian chant that I used to sing when I was in the church choir at Monte San Savino.


De næste sange bliver ikke optaget i deres fulde længde, men her er der nogle smagsprøver: Lasciati fare og Ave Maria splendore del mattino, som de bruger meget til messen i Monte San Savino, Fratello sole, sorella luna, som jeg hørte en munk synge til en messe i basilikaen i Assisi.
I prossimi brani non verranno registrati integralmente, ma eccone alcuni esempi: Lasciati fare e Ave Maria splendore del mattino, che usano molto alla Messa a Monte San Savino, Fratello sole, sorella luna, che ho ascoltato cantare da un monaco per una messa nella Basilica di Assisi.

The next songs were not be recorded in their full length, but here are some samples: Lasciati fare and Ave Maria splendore del mattino, which they use a lot at the Mass in Monte San Savino, Fratello sole, sorella luna, which I heard a monk sing for a Mass in the Basilica of Assisi.
         
Men den sang, jeg holder allermest af at spille, er optaget i sin fulde længde. Her er den: Ascolta l'infinito.
Ma la canzone che mi piace suonare di più è registrata nella sua interezza.
Eccola: Ascolta l'infinito.
        But the song I like playing the most is recorded in its entirety. Here it is: Ascolta l'infinito.

Jeg slutter af med sangen Luce di Gioia.
Concludo con la canzone Luce di Gioia.

I conclude with the song Luce di Gioia. .

Sådan præsenterer jeg mig selv. Klik på billedet for at se en pdf-præsentation af de billeder, der ledsager mit vidnesbyrd. Her er hvad jeg siger. Numrene i teksten svarer til numrene på billederne.
È così che mi presento. Clicca sull'immagine per visualizzare una presentazione in pdf delle immagini che accompagnano la mia testimonianza. Ecco cosa dico. I numeri nel testo corrispondono ai numeri delle immagini.
This is how I present myself. Click on the image to view a pdf presentation of the images that accompany my testimony. Here is what I say. The numbers in the text correspond to the numbers of the pictures.