Restauro
Novembre 2010

   
Quando arriviamo a Monte San Savino nel mese di novembre, vedo questo poster al di fuori della chiesa di S. Agostino. Per celebrare il 500 anniversario della nascita di Giorgio Vasari il prossimo anno, la pala d'altare viene restaurata. All'interno, c'è appesa una coperta per coprire il posto.
Da vi ankommer til Monte San Savino i november, ser jeg denne plakat uden for S. Agostino kirken . I anledning af 500 års dagen for Giorgio Vasaris fødsel næste år, skal altertavlen restaureret. Indenfor er der hængt et tæppe op for at dække stedet.
   
Nell'immagine a sinistra vi è la riproduzione della pala d'altare, dove le circostanze dettagliate vengono spiegate. Si dice tra l'altro che essa sarà situata nel palazzo comunale di Arezzo fino a marzo del prossimo anno mentre è in fase il restauro. Il processo mi piacerebbe vedere, e quando leggo che i visitatori hanno accesso ho intenzione di andare a Arezzo. Dal podio fuori della cattedrale Ferdinando III dei Medici può godersi la vista del palazzo municipale con la torre.
På billedet til venstre er der reproduktion af altertavlen, hvorunder de nærmere omstændigheder forklares. Her står blandt andet at det skal befinde sig i kommunepaladset i Arezzo i en periode frem til marts næste år, mens det bliver restaureret. Den proces vil jeg gerne se, og da der står, at besøgende har adgang tager jeg til Arezzo. Oppe fra domkirken kan man sammen med Ferdinand d. 3 af Medici skue hen på kommunepaladset med tårnet.
   
Entro dalla porta sul muro giallo ed entro nella stanza in cui si trova l'altare. Vi è un ponteggio di fronte alla pala dove prendono posti i restauratrici quando lavorano sulla pala.
Jeg går ind ad døren ved den gule facade og kommer ind i lokalet, hvor altertavlen befinder sig. Der står et stativ foran, hvor restauratørerne sidder når de arbejder på tavlen.
   
Sopra a sinistra la leader del progetto, Paola Baldetti, utilizzando alcuni grafici, sta spiegando alcuni visitatori che cosa il lavoro comporta. Mi trattengo in chiacchiere con lei e alcuni degli altri dipendenti e ho la possibilità di porre alcune domande. La signora che mi spiega la maggior parte, indica l'autoritratto di Vasari: è lui che guarda direttamente lo spettatore e alla destra di lui il committente.
Herover til venstre er lederen af projektet, Paola Baldetti, i gang med ved hjælp af nogle plancher at forklare nogle besøgende hvad arbejdet går ud på. Jeg kommer i snak med hende og nogle af de andre medarbejdere og får mulighed for at stille en række spørgsmål. Hende der forklarer mig det meste, udpeger Vasaris selvportræt: det er ham der kigger direkte på beskueren og til højre for ham står ham der bestilte billedet.
   
E 'molto interessante e si ottiene comprensione delle difficoltà tecniche. In alto a sinistra è S. Agostino, e alla destra l'ingrediente più importante: La Vergine Maria Assunta.
Det er meget interessant og man får indblik i de tekniske vanskeligheder. Herover til venstre er det S. Agostino, og til højre den vigtigst ingrediens: den himmelfarne Jomfru Maria.
   
San Bartolomeo guarda lei in su e Marzia Benini addita la firma di Vasari.
San Bartolomeo kigger op på hende, og Marzia Benini udpeger det sted, hvor Vasari har signeret sit værk.
   
La pala è piuttosto danneggiata in alcuni luoghi, e mi spiegha come compilare i campi devastati, senza toccare il colore originale. È un lavoro da certosino. Durante il processo le impurità vengono disinfettate con tocchi leggeri.
Tavlen er ret beskadiget nogle steder, og jeg får forklaret hvordan man udfylder de ødelagte felter uden at berøre de oprindelige farver. Det er vanskeligt pillearbejde. Undervejs skal der duppes urenheder væk.
   
Come ringraziamento per la visita e la donazione è per il restauro, Paola offre ai visitatori una ricevuta in modo che il loro nome compare sul sito fatto per presentare il risultato finale. C'è anche un poster sul progetto ed i ristoratrici partecipanti: Paola Baldetti, Marzia Benini e Isabella Droandi.
Som tak for besøget og den donation det udgør til restaureringen, giver Paola de besøgende en kvittering, så at deres navn kommer til at figurere på den hjemmeside der skal præsentere det færdige resultat. Der er i også sat en poster op om projektet og de deltagende restauratører: Paola Baldetti, Marzia Benini og Isabella Droandi..
   
Ma ora al lavoro: il ponteggio collocato in posizione, Paola prende il suo posto e i suoi occhiali da ingrandimento.
Men nu til arbejdet: stativet stilles på plads, Paola indtager sin plads og ifører sig sine forstørrelsesbriller.
   
Marzia le porge alcuni materiali e Paola comincia.
Marzia rækker hende nogle materialer og Paola går igang.
   
Si tratta di un lavoro di pazienza, ma anche interessante. Chiedo a Paola togliersi gli occhiali in modo che possa scattare una foto di lei, e lei è molto disponibile. I miei ringraziamenti ad entrambi per il loro atteggiamento benevolo e la disponibilità con le spiegazioni.
Det er et tålmodighedsarbejde, men også interessant. Jeg beder Paola om at tage brillerne af så at jeg kan tage et billede af hende, hvilket hun gerne gør. Jeg siger tak til begge to for deres velvillige indstilling og hjælpsomhed med forklaringer.
   
E dopo un lungo periodo la pala d'altare ritorna al posto. È stato fatto un ottimo lavoro, ed è un piacere vederla nel suo ambiente naturale.
Og efter lang tid kommer altertavlen så tilbage på sin plads. Det er et flot stykke arbejde der er gjort, og det er en nydelse at betragte det i sine rigtige omgivelser.