Il Consiglio di Monte San Savino
Monte San Savino's byråd

  Giugno 2004


    
Compriamo la nostra casa nel 2003 e nel 2004 si svolgono le elezioni del consiglio comunale. Penso che sarebbe stato divertente vedere il nuovo consiglio, così mi capita di assistere al convegno di inaugurazione. Nella foto a sinistra si vede l'ingresso alla sala consiliare (ingresso all'angolo). Nella foto a destra è la sala consiliare dall'ingresso.
Vi køber vores hus i 2003 og i 2004 er der valg til byrådet. Jeg synes det kunne være sjovt at se det nye byråd, så derfor møder jeg op til det indledende byrådsmøde.  På billedet til venstre ses indgangen til byrådssalen (indgangen i hjørnet). På billedet til højre ses byrådssalen fra indgangen.
   
Scatto una foto dall’altro angolo. Più tardi arrivano i consiglieri e trovano le loro sedie. Il sindaco e la giunta prendono posto di fronte alla bandiera, l'opposizione sul lato sinistro (visto dal pubblico) e a destra la maggioranza.
Jeg tager et billede fra det andet hjørne. Senere ankommer byrådsmedlemmerne og tager plads. Borgmesteren og udvalgsformændene tager plads oppe ved flaget, oppositionen på venstre side set fra publikum og flertallet til højre.
    
C'è uno che si rende conto che sto scattando delle foto e si avvicina. Credo all'inizio che non sia permesso, invece no. Vogliono che io scatti una foto del sindaco con gli assessori. È il sindaco con la cravatta rossa.
Der er en der opdager at jeg tager billeder og kommer hen til mig. Jeg tror i første omgang at det ikke er tilladt, men nej. De ønsker at jeg skal tage et billede af borgmesteren sammen med udvalgsformændene. Det er borgmesteren med det røde slips.
   
Flertalskoalitionen: La maggioranza
Andrea Ciardi - ekstern udvalgsformand - assessore esterno
Mario Massini - menigt byrådsmedlem - consigliere                          
Gino Falcai - menigt byrådsmedlem - consigliere 
Elena Balsimelli - udvalgsformand - assessore  
Gianni Bennati - viceborgmester og udvalgsformand - vice sindaco assessore  
Laura Vichi - udvalgsformand - assessore
Silvano Materazzi - borgmester - sindaco
Benedetta Giombetti - vicegruppeleder - vice capogruppo     
Marco Roncucci - menigt byrådsmedlem - consigliere
Manuela Salvini - menigt byrådsmedlem - consigliere
Laura Del Tordello - menigt byrådsmedlem -consigliere
Antonio Marzullo - udvalgsformand - assessore
Marcello Galantini - gruppeleder - capogruppo  
   
Sopra a sinistra si vede il manifesto dell’opposizione per la campagna elettorale, e a destra la maggioranza ringraziare i loro elettori per il sostegno.
Herover ses til venstre oppositionens valgplakat, og til højre takker flertallet for borgernes støtte.

Oppositionens medlemmer: I membri dell'opposizione:

Fabio Palmieri - gruppeleder - capogruppo
Mauro Nofri - menigt byrådsmedlem - consigliere
Federico Montini - menigt byrådsmedlem - consigliere
Erica Menchetti - menigt byrådsmedlem - consigliere
Federico Senserini - menigt byrådsmedlem - consigliere

Anche la minoranza ringrazia i loro elettori (l'immagine sopra), ma per di più fanno anche un esame dei risultati, dalla quale emerge che la lista Città Nuova abbia un sostegno al di là di ciò raccontano le cifre nette:

Il risultato elettorale di "Città Nuova".
Il risultato elettorale del 12 e 13 giugno ci attribuisce  una posizione di minoranza e ci affida un ruolo di opposizione e di controllo.
A prescindere da ciò desideriamo ringraziare i 2181 elettori che ci hanno liberalmente votato esprimendo così la loro piena fiducia nei nostri confronti.
L'esito delle elezioni merita comunque una lettura attenta e scrupolosa, dalla quale emergono chiari segnali di assoluto interesse che vanno ben al di là delle semplici percentuali che disegnano una vittoria o una sconfitta.
La Lista civica "Città Nuova" di Fabio Palmieri, che ha raccolto il 41,32% dei consensi, segna un netto progresso rispetto alle Amministrative del 1999, quando la lista civica "La Guglia", che contava peraltro anche sull'apporto di circa il 5% proveniente da elettori di area socialista, ottenne il 40,9%.
Ne consegue che l'incremento di "Città Nuova" rispetto alle precedenti Amministrative si può presubilmente definire intorno al +5,5%.
L'esame dei risultati conseguiti nelle varie sezioni offre notevoli argomenti di riflessione, soprattutto in riferimento alle amministrative del 1999.
Vediamo un po' di numeri: "Città Nuova" si conferma nel centro storico con oltre il 60% delle preferenze; ottiene un +4,10% nelle zone della Stazione, della Gora e del Poggiolo ed un +10% nelle zone del Ponte all'Esse, Le Fonti, Le Vertighe, Palazzuolo, Piazzone e Verniana; arretra del 2,84% ad Alberoro e del 15,25% a Montagnano.
I dati fotografano la nuova lista civica in netta crescita nelle aree del capoluogo dove i savinesi hanno sperimentato una municipalità lontana ed irragiungibile, arrocata nelle impenetrabili stanze del "palazzo del potere". Mentre per Alberoro e Montagnano, luoghi di vivacità economica e culturale, la lista civica "Città Nuova" ha raccolto minori consensi, da un lato perché la loro distanza geografica ha notevolmente attenuato il distacco dell'amministrazione e dall'altro perché il candidato Sindaco Materazzi proviene proprio da Montagnano.
L'attuale maggioranza si riconferma ma le voci di protesta e di dissenso si fanno più forti e significative e provengono principalmente dalle "roccaforti storiche" della sinistra savinese.
La lista Città Nuova, partendo dagli impegni assunti in campagna elettorale, lavorerà ogni giorno nella piena consapevolezza dei problemi e delle preoccupazioni recipite negli incontri e garantisce, fin d'ora, un'opposizione responsabile e attenta ai bisogni di tutta la popolazione.
Monte San Savino, 17 giugno 2004. Fabio Palmieri. Città Nuova. Cambiare per crescere.

La minoranza takker også deres vælgere (billedet herover), men derudover analyserer de valgresultatet. Her når de frem til at listen Città Nuova faktisk har fået større støtte end tallene på overfladen kunne vise:

Valgresultatet for "Ny By".

Valgresultatet d. 12. og 13. juni tildeler os en mindretalsposition og betror os en rolle som opposition og kontrol.
Bortset fra det ønsker vi at takke de 2181 vælgere som gavmildt har stemt på os, hvorved de udtrykker deres fulde tillid til os.
Valgresultatet fortjener imidlertid en opmærksom og grundig tolkning. Heraf vil fremgå klare og overordentligt interessante signaler som går langt ud over de simple procentdele som kendetegner en sejr eller et nederlag.
Fabio Palmieris borgerliste "Ny By", som har opnået 41,32% af tilslutningen, betegner en klar fremgang i forhold til kommunevalget i 1999, da borgerlisten "Spiret" ("Tinden"), som for øvrigt også regnede med bidraget på ca. 5% fra vælgere af socialistisk observans, opnåede 40,9%.
Heraf følger at forøgelsen af "Ny By" i forhold til de foregående kommunalvalg kan siges at være i området af +5,5%.
Analysen af resultaterne opnået i diverse sektioner giver betydelige argumenter til eftertanke, frem for alt med reference til kommunalvalgene i 1999.
Lad os kigge lidt på tallene: "Ny By" styrkes i Centro Storico (bykernen) med mere end 60% af stemmerne; listen opnår +4,10% i zonerne Stazione, Gora og Poggiolo og en +10% i zonerne Ponte all'Esse, Le Fonti, Le Vertighe, Palazzuolo, Piazzone og Verniana; går tilbage med 2,84% i Alberoro og med 15,25% i Montagnano.
Dataene viser den nye borgerliste i en klar forøgelse i områderne i hovedstaden, hvor savineserne har oplevet en fjern og uopnåelig kommunal myndighed, forskanset i uigennemtrængelige værelser i "magtens palads". Hvorimod borgerlisten "Ny By" har opnået færre stemmer i Alberoro og Montagnano, steder med livlig økonomi og kultur, på den ene side fordi deres geografiske afstand mærkbart  har dæmpet afstanden til administrationen og på den anden side fordi borgmesterkandidaten Materazzi netop kommer fra Montagnano.
Den nuværende majoritet genvælges men de stemmer der udtrykker protest og afvigende holdninger markerer sig stadig stærkere og betydningsfuldt og kommer hovedsageligt fra den savinesiske venstrefløjs højborge.
Listen "Ny By" vil, med udgangspunkt i de opgaver som den har påtaget sig i valgkampen, arbejde hver dag med fuld erkendelse af de problemer og bekymringer, som den har modtaget ved møderne og garanterer med øjeblikkelig virkning at være en ansvarlig opposition, som er opmærksom på hele befolkningens behov.
Monte San Savino, d. 17 juni 2004. Fabio Palmieri. "Ny By". At ændre for at vokse.